Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ze dne 25.5.2018

Obchodní společnost SUKHÓ s.r.o., Na Hlinách 1786, Praha 8, 182 00
IČ: 24242047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196558 (dále jen "správce ") tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25. 5. 2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:
jméno, příjmení, telefonní číslo, email

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako zákazníkem a správcem jako poskytovatelem masáží a regeneračních služeb. Tedy, abychom mohli poskytnout masáž a zajistit proplacení vaší masáže ze slevových portálů (např. Slevomat)

Zpracování pro reklamní účely

Osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo bude společnost
SUKHÓ s.r.o. zpracovávat pro účely péče o zákazníky (pozvánky na akce), informování zákazníků pro kontaktování v oblasti nabídek nových masáží, výzkum spokojenosti zákazníků. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně jím pověřený zpracovatel.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SUKHÓ s.r.o., Na Hlinách 1786, Praha 8, 182 00, booking@sawasdee.cz

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Poučení subjektu údajů

Společnost SUKHÓ s.r.o. informuje své zákazníky, že mají právo:

a) získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji
možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

b) aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

d) aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci

.
f) vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.

g) v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů